Adatkezelés

Az Országgyűlés megalkotta 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 számú rendelete szabályaival összhangban, valamennyi adatkezeléssel foglalkozó szervezetnek adatvédelmi szabályzattal kell rendelkeznie.
 
A Tolna Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége és tagegyesületei is kezelnek személyes adatokat, például az egyesületekbe jelentkező tagfelvételkor, polgárőr igazolvány igénylésekor. Éppen ezért nekünk is rendelkezni kell adatvédelmi szabályzattal. Az Országos Polgárőr Szövetség elkészítette az adatvédelmi szabályzat mintát, melyet az egyesületek adataival kitöltve megküldtünk valamennyi egyesületnek. Ezen Adatvédelmi szabályzatot el kell fogadni, ami 2018.május 25-től lép életbe, attól kezdődően kell alkalmazni.

OPSZ által készített Adatkezelési Tájékoztatót az egyesületek által elfogadott Adatvédelmi Szabályzat mellékleteként kell kezelni. Az Adatkezelési Tájékoztató részét képezi a Megismerési és Hozzájáruló Nyilatkozat (utolsó oldal), amelyet valamennyi egyesületi tagnak szükséges aláírni. Ennek alapján az egyesület valamennyi tagja elismeri, hogy az adatvédelemmel kapcsolatos szabályokról tájékoztatást kapott. Az egyesület polgárőr igazolvánnyal nem rendelkező tagjait is ismertetni kell az adatkezelésről és szükséges aláíratni a megismerési nyilatkozatot. Az Adatkezelési Tájékoztató itt elérhető.

Az adatfeldolgozók kizárólag olyan személyek lehetnek, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak arra, hogy az adatfeldolgozás megfelel az Általános adatvédelmi rendeletben és az Info. tv-ben meghatározott előírásoknak, és megfelelő intézkedéseket tesz az érintettek jogainak védelmét biztosító technikai és szervezési feladatok végrehajtására. Az adatfeldolgozó részletes feladatait az Általános adatvédelmi rendelet és annak különösen a 28. cikke tartalmazza

Felhívom a figyelmeteket, hogy az adatkezelési tevékenységről nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmazni kell az egyesület nevét, elérhetőségét, az adatkezelés célját (pl. tagnyilvántartás, vagy kiküldetési rendelvény kiállítása), személyes adatokat (például az egyesületi tag nevét, személyes adatait, születési hely, idő, anyja neve, lakcíme, telefonszáma, elektronikus elérhetősége). A nyilvántartásnak tartalmazni kell még, hogy kinek közlik a személyes adatokat (megyei szövetség, OPSZ), illetve azt, hogy meddig őrizzük meg az adatokat (tagsági viszony megszűnése).


Május 25-től új igazolványigénylő adatlap használható a polgárőr igazolvány igénylésekor.
Az új igazolványigénylő adatlap két oldalas lett, a második oldala az adatvédelmi nyilatkozat.